วันที่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมการไหว้พระ และการเล่านิทานธรรมะ

วันที่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดเยี่ยม ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อดูความพร้อม สภาพปัจจุบัน ปัญหา และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยคำนึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียน

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง