พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย)

"โครงการอบรมคุณธรรม

"โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม" ระดับชั้น ป.1 - ม.3

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง