กิจกรรมปัจฉิม

กิจกรรมปัจฉิม ม.3 รุ่น 14 ปี 2562

ส่งเสริมภาษาอังกฤษ

ส่งเสริมภาษาอังกฤษ

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง