รับสมัครครู

รับสมัครครู และแม่บ้าน

เด็กหญิงวรัญญา

เด็กหญิงวรัญญา ตลาดเงิน (น้องแบม) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยา ได้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน (ระดับจังหวัด)

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง