ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมรมฟุตบอล ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดร.พุทธชาติ

ดร.พุทธชาติ ขันต้นธง ได้มานิเทศการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทางสิงคโปร์ และอบรมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยวิธีการสอนคณิตศาสตร์แนวทางสิงคโปร์ให้แก่คุณครูในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง