รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง