ประกาศ

ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบมาเรียนที่โรงเรียน (on-site) เฉพาะมัธยม

ประกาศการพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ประกาศการพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ปี 2564

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง