ดร.พรรณนารี

ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร

เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ที่มาอบรมให้กับผู้ขับขี่รถรับส่งนักเรียน รวมทั้งผู้ควบคุมดูแลในการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยา

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง