ประกาศ

ประกาศ เลื่อนวันเปิดภาคเรียน โดยยังคงเรียนในรูปแบบ Online จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศเลื่อนเปิดเรียน

ประกาศเลื่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง