โรงเรียนสามัคคีวิทยาได้ตรวจคัดกรองเด็ก

โรงเรียนสามัคคีวิทยาได้ตรวจคัดกรองเด็ก ๆ ก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่เชื้อ

กิจกรรมดาวเด็กดีประจำสัปดาห์ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมดาวเด็กดีประจำสัปดาห์ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง