เกี่ยวกับโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาการศึกษา

 “รู้วิชาการ  สืบสานคุณธรรม”
 

สีประจำโรงเรียน

       สีเหลือง – ฟ้า
       สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรม ปัญญา  ชีวิต  ความอุดมสมบูรณ์
       สีฟ้า  หมายถึง  ความสุข  พลัง  ความสำเร็จ
 

อัตลักษณ์

        “ใฝ่เรียนรู้  คู่จรรยา”
 

เอกลักษณ์

        “ครบแหล่งเรียนรู้ คู่ความสะอาด  ปราศจากอบาย”


คำขวัญของโรงเรียน

        “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม”


เพลงมาร์ชสามัคคี

       พวกเรา....สามัคคีวิทยา
 สีธงเหลืองฟ้า  นำหน้า  ก้าวไกล
 ลูกสามัคคี  ดีเด่น  เหนือใคร
 ระเบียบวินัย  หัวใจ  ซื่อตรง
       เรื่องการเรียน  เราไม่น้อยหน้า
 เรื่องร้ายนานา  เราไม่ลุ่มหลง
 นักเรียนและครู  ยึดมั่นทระนง
 ตั้งจุดประสงค์  สร้างคุณ  ความดี
       พวกเรา....สามัคคีวิทยา
 พร้อมใจกันมา  สมาน  ไมตรี
 รักษาเกียรติ์ไว้  อย่าให้หมองศรี
 ให้สามัคคี....อยู่ชั่วฟ้าดินมลาย

โรงเรียนสามัคคีวิทยา ลำนารายณ์


ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาการศึกษา

 “รู้วิชาการ  สืบสานคุณธรรม”
 

สีประจำโรงเรียน

       สีเหลือง – ฟ้า
       สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรม ปัญญา  ชีวิต  ความอุดมสมบูรณ์
       สีฟ้า  หมายถึง  ความสุข  พลัง  ความสำเร็จ
 

อัตลักษณ์

        “ใฝ่เรียนรู้  คู่จรรยา”
 

เอกลักษณ์

        “ครบแหล่งเรียนรู้ คู่ความสะอาด  ปราศจากอบาย”


คำขวัญของโรงเรียน

        “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม”


เพลงมาร์ชสามัคคี

       พวกเรา....สามัคคีวิทยา
 สีธงเหลืองฟ้า  นำหน้า  ก้าวไกล
 ลูกสามัคคี  ดีเด่น  เหนือใคร
 ระเบียบวินัย  หัวใจ  ซื่อตรง
       เรื่องการเรียน  เราไม่น้อยหน้า
 เรื่องร้ายนานา  เราไม่ลุ่มหลง
 นักเรียนและครู  ยึดมั่นทระนง
 ตั้งจุดประสงค์  สร้างคุณ  ความดี
       พวกเรา....สามัคคีวิทยา
 พร้อมใจกันมา  สมาน  ไมตรี
 รักษาเกียรติไว้  อย่าให้หมองศรี
 ให้สามัคคี....อยู่ชั่วฟ้าดินมลาย
 

ข้อมูลทั่วไป

 
 • ชื่อโรงเรียนสามัคคีวิทยา  ที่ตั้งเลขที่ 343 หมู่ที่ 5 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  โทรศัพท์ : 036-461175
  E-mail : smkw.ac.th@gmail.com

 • ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อปี  พ.ศ.   2507

 • เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

 • มีเนื้อที่  12  ไร่ ( 19,200 ตารางเมตร )

 • เขตพื้นที่บริการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2

แรกเริ่มโรงเรียนมีผู้ร่วมลงทุนทำกิจการโดยมี  นายเกื้อ  ชุ่มไพฑูรย์  นายกมล  ทองเปี่ยม (ผู้จัดการ)  และ  นายฉลอง  แก้วล้อม (ครูใหญ่)  จึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนสามัคคีวิทยา  ซึ่งหมายถึงการร่วมมือกัน

ในปี พ.ศ. 2508 นายเพ้ง ชัยวิชิต  นายเฉลียว  ชัยวิชิต  และนางทองใบ  ชัยวิชิต  ได้ซื้อกิจการโดยคาดหวังว่า  การดำเนินกิจการของโรงเรียน  นอกจากเป็นอาชีพสุจริตและได้กุศลแล้ว  ยังสามารถช่วยพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองได้อีกประการ  ด้วยความมานะ อุตสาหะตลอดมา  การดำเนินกิจการโรงเรียนได้พัฒนาอย่างรวดเร็วตามลำดับ  เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป  โดยมีนางทองใบ  ชัยวิชิต  เป็นผู้รับใบอนุญาต  และนายมงคล  ภาระภิตานนท์  เป็นครูใหญ่

ปัจจุบันโรงเรียนสามัคคีวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายเฉลียว ชัยวิชิต เป็นผู้จัดการ และดร.นิรัตน์ ชัยวิชิต เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสามัคคีวิทยา  สถานศึกษามีคุณภาพ ประสานชุมชน ระดมสรรพกำลัง มุ่งหวังผู้เรียนให้มีศักยภาพการเรียนรู้ เป็นคนดี มีปัญญา  เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม นำพลานามัย เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและประกอบอาชีพดำรงชีวิตในสังคมไทยและสากลได้อย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา