กิจกรรมลูกเสือน้อย

กิจกรรมลูกเสือน้อย ระดับปฐมวัย

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.4 -ป.6 (ช่วงชั้นที่ 2)

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง