ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ นักเรียนชั้นปฐมวัย แบบเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รณรงค์แต่งไทย

รณรงค์แต่งไทย ปี 2565

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง