วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลได้มาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลได้มาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วันที่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เข้ามาแนะนำหลักสูตรระยะสั้น

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง