กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมลนันท์ นาวารัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" การประกวดวาดภาพ ระบายสี ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง