ดร.พรรณนารี

ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพบรรยากาศการแต่งกาย

ภาพบรรยากาศการแต่งกาย "นุ่งโจง ห่มสไบ" เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

ผลงานดีเด่น

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศวิชาการ ตามมาตรฐานสากล ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ยึดมั่นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีศักยภาพเป็นผู้นำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง