หลักสูตร

โครงสร้างเวลาเรียน
กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนสามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ตำบลลำนารายณ์   อำเภอชัยบาดาล   จังหวัดลพบุรี
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน(ชั่วโมง
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
  กลุ่มสาระการเรียนรู้            
  รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840
  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
  คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
  วิทยาศาสตร์ 40 80 80 40 80 80
  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 40 - - 40 - -
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80
  ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40
  สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80
  ศิลปะ  ดนตรี-นาฏศิลป์ 40 40 40 80 80 80
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40
  ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 120 120 120
  รายวิชาเพิ่มเติม   80 80 80 80 80 80
  หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40
  คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120
  ลูกเสือ-เนตรนารี/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 30 30 30 30 30 30
  แนะแนว 40 40 40 40 40 40
  ชุมนม 40 40 40 40 40 40
  กิจกรรมจิตอาสา 10 10 10 10 10 10
  กิจกรรมเสริม 80 80 80 80 80 80
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 40 40 40 40 40 40
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200