ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ได้ลงพื้นที่และคัดเลือกให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาเป็น "สถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดลพบุรี" ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในสถานศึกษา
ทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้นไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้