ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

- นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
- เตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานระบบประชาธิปไตย เข้าใจในหลักประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ 
- เป็นแนวทางที่ให้ผู้เรียนได้สร้างและพัฒนาศักยภาพการเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ