ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมระลึกถึงพระคุณครู ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้นักเรียนบรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้