ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ขอขอบคุณ ศน.มณีรัตนา พิภิตไพจิตร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ที่ได้มานิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์ตามมาตรการการเปิดเรียน On-Site ของสถานศึกษา
ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการอย่างถูกต้องและครบถ้วน