ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนรู้รักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติ