ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนสามัคคีวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง “การให้การปรึกษานักเรียนยุคใหม่”
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์