ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2566
ดร.พุทธชาติ ขันต้นธง ได้มานิเทศการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทางสิงคโปร์คุณครูระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา และได้ให้คำแนะนำการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่อไป