ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ที่มาอบรมให้กับผู้ขับขี่รถรับส่งนักเรียน รวมทั้งผู้ควบคุมดูแลในการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยา เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก