ข่าวสารและกิจกรรม

เนื่องด้วยในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาได้ตรวจคัดกรองเด็ก ๆ ก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่เชื้อ
 
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรค โดยได้ทำการ
- ตรวจคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าบริเวณอาคารเรียนและตรวจซ้ำโดยครูประจำชั้นก่อนเริ่มเรียนทุกเช้า
- สังเกตอาการของนักเรียน หากพบอาการต้องสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จะแยกเด็กออกจากเพื่อน ๆ ทันที แล้วติดต่อผู้ปกครอง
- หมั่นพานักเรียนล้างมือ