ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค ของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่ได้ลงพื้นที่คัดเลือก "สถานศึกษาต้นแบบระดับภาค"ในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในสถานศึกษา