ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมโครงการรักสุขภาพ เรื่องความปลอดภัยจากการโดยสารพาหะต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถตู้ รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างประสบการณ์ให้เด็ก
ได้รู้จักการระมัดระวังและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการโดยสารยานพาหนะ
- รู้จักสัญญาณไฟจราจร
- รู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองขณะติดอยู่ในรถ