ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมการแสดง "ข้าวแสนสวย" ซึ่งในแต่ละระดับชั้นได้จัดการแสดง ดังนี้
- อนุบาล 1 ชุดการแสดง "มากินข้าวสิ"
- อนุบาล 2 ชุดการแสดง "เพลงชาวนา"
- อนุบาล 3 ชุดการแสดง "ข้าวเอ๋ย ข้าวสุก"
นอกจากการแสดงแล้ว ระดับปฐมวัยมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวด
- ระบายสีภาพต้นข้าว (อนุบาล 1)
- ระบายสีข้าวและปะติดเมล็ดข้าวเปลือก (อนุบาล 2)
- ฉีด ตัด ปะและติดเมล็ดข้าว (อนุบาล 3)