ข่าวสารและกิจกรรม

ระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมโครงการรักษ์สุขภาพทุกวันพุธ เพื่อเป็นการ
- ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคภัยใกล้ตัว
- ปลูกฝังให้เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- รู้จักวิธีการรักษาความสะอาดร่างกาย และเครื่องแต่งกาย
- รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี มีสุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส
- เด็กๆ ได้แข่งขันกีฬา กรีฑาอนุบาล