ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนการสมัคร

 1. 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกใบสมัคร และติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
  https://www.smkw.ac.th/news-detail/261

   
 2. 2. เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นด้วยตนเอง
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาทะเบียนบ้าน
  • - ใบแสดงวุฒิการศึกษา
  • - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)

หมายเหตุ: วันที่มายื่นใบสมัครกรุณาแต่งกายสุภาพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร