ข่าวสารและกิจกรรม

เข้ารับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน (ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6) เพื่อรับรางวัลพระราชทานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เด็กหญิงวรัญญา ตลาดเงิน ชั้น ม.2