ข่าวสารและกิจกรรม

เด็กหญิงวรัญญา ตลาดเงิน (น้องแบม) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยา
ได้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน (ระดับจังหวัด)