ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่1  
โรงเรียนสามัคคีวิทยา    ปีการศึกษา 2561
 
ที่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1. 15 พ.ค - ก.ย 61 หนังสือนิทานเล่มเล็กสำหรับการอ่าน ป.1 คุณครูปวีณา       กิจขุนทด
2. 15 พ.ค - ก.ย 61 อังกฤษหรรษา สนทนาพาเพลิน คุณครูหนึ่งฤทัย   ติดต่อ
3. 15 พ.ค - ก.ย 61 คณิตศาสตร์มหาสนุก คุณครูสุภนิดา      แก้วพวง
4. 15 พ.ค - ก.ย 61 ฝึกเขียนหัดอ่าน สารความรู้ คุณครูประนิดา    ภักดีกลาง
5. 15 พ.ค - ก.ย 61 ภาษาอังกฤษวันละคำ คุณครูลัดดาวัลย์   กล้าหาญ
6. 15 พ.ค - ก.ย 61 คณิตคิดเร็ว คุณครูวรัญญา      นาโพธิ์
7. 15 พ.ค - ก.ย 61 ฝึกเขียนคำ หัดอ่าน ภาษาไทยน่ารู้ คุณครูมยุรฉัตร    ประโรกิจจักร์
8. 15 พ.ค - ก.ย 61 ฝึกนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ 1 - 100 คุณครูเพ็ญศรี       พันหล้า
9. 15 พ.ค - ก.ย 61 คำศัพท์แสนสนุก คุณครูคาโลไนส์  สังข์พราหมณ์
10. 15 พ.ค - ก.ย 61 เขียนได้ อ่านคล่อง ท่องภาษาไทย คุณครูกัญชลา      พรหมนิทัศน์
11. 15 พ.ค - ก.ย 61 ผักปลอดสารพิษ คุณครูอภิญญา      ศรีดาราช
12. 15 พ.ค - ก.ย 61 คณิตเส้นด้าย คุณครูวารุณี         กรอกสำโรง
13. 15 พ.ค - ก.ย 61 ฝึกเขียนคำและอ่านสะกดคำ คุณครูโสภา          รู้กิจนา
14. 15 พ.ค - ก.ย 61 พับเหรียญโปรยทาน คุณครูกิตติพร       อักษรเสือ
15. 15 พ.ค - ก.ย 61 ทักกระเป๋าจากไหมพรม คุณครูธิตินันท์      คุณชม
16. 15 พ.ค - ก.ย 61 กล่องออมสินจากแผ่นเฟรม คุณครูประชา        คินขุนทด
17. 15 พ.ค - ก.ย 61 กระเป๋าใส่อุปกรณ์จากซองกาแฟ คุณครูบุศบา        กาญจนรังสิชัย
18. 15 พ.ค - ก.ย 61 กระเป๋าใส่อุปกรณ์จากซองกาแฟ คุณครูปรียากร     ที่รักษ์
19. 15 พ.ค - ก.ย 61 กระเป๋าใส่อุปกรณ์จากซองกาแฟ คุณครูพรทิพย์      รู้กิจนา
20. 15 พ.ค - ก.ย 61 การเพาะถาวงอกคอนโด คุณครูกุสุมา        ทายศรี
21. 15 พ.ค - ก.ย 61 สิ่งประดิษฐ์จากดินปั้น คุณครูประติภา    กระบุซง 
22. 15 พ.ค - ก.ย 61 ถักผ้าพันคอจากไม้นิตติ้ง คุณครูกุสุมา         เฉยโพธิ์
23. 15 พ.ค - ก.ย 61 Origami หรรษา ประภัสสร            รัตนวงษ์
24. 15 พ.ค - ก.ย 61 เครื่องเล่นจักจั่น คุณครูวิลาวัลย์     สถาพรพานิชย์
25. 15 พ.ค - ก.ย 61 การเดินลายเส้นด้าย คุณครูวรรณารัตน์ ใจเด็ด
26. 15 พ.ค - ก.ย 61 ชุดรีไซเคิล จกกระกาษนิตยสาร คุณครูสุชาดา        ปิ่นแก่ว
27. 15 พ.ค - ก.ย 61 ประดิษฐ์หงส์จากกระดานิตยสาร คุณครูสุชาดา        สงวนศักดิ์
28. 15 พ.ค - ก.ย 61 ปักครอสติส (งานฝีมือรายบุคคล) คุณครูรัชนีวรรณ   สุทธิสาร