บุคลากร

ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ