ข่าวสารและกิจกรรม

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
โรงเรียนสามัคคีวิทยา ขอขอบคุณท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลชัยบาดาล
1. คุณวีรวัฒน์ ทองคำ พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางจิตเวชเด็ก
2. คุณชยุตรา วงศ์ชัยยา นักจิตวิทยา
ที่ได้มาให้ความรู้เบื้องต้นและวิธีการจัดการกับปัญหาของวัยรุ่นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ Bully และการทะเลาะวิวาทกันในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3